Attēls — Jaunais Eiropas «Bauhaus»

30. novembrī Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome pieņēma dokumentu, kurā apkopoti atzinumi par kultūru, augstas kvalitātes arhitektūru un apbūvēto vidi kā Jaunā Eiropas «Bauhaus» iniciatīvas galvenajiem elementiem. Secinājumos Padome aicina politikas veidotājus sociālekonomiskajās un teritoriālās attīstības stratēģijās iekļaut Jaunā Eiropas «Bauhaus» kvalitātes principus — skaistumu, ilgtspēju un iekļaujošu vidi.

Teorija Paula Gāgane 15. decembris, 2021

Cienot Eiropas daudzveidīgo kultūras mantojumu, Jaunā Eiropas «Bauhaus» iniciatīvas mērķis ir radīt labvēlīgus nosacījumus, lai uzlabotu dzīves vidi un padarītu mūsu dzīvesveidu skaistāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku, kā rīkus tam izmantojot inovācijas un augstas kvalitātes arhitektūru, dizainu, urbānismu un citas mākslinieciskās un radošās jomas. Iniciatīva ir daļa no Eiropas zaļā kursa, kura mērķis ir kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu.

 

Publicētajā dokumentā «Council conclusions on culture, high-quality architecture and built environment as key elements of the New European Bauhaus initiative» ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome uzsver, ka arhitektūra un apbūvētā vide ir nozīmīga kultūras daļa, kas atspoguļo mūsu sabiedrību un tās vērtības, kā arī kalpo par mūsu nākotnes mantojumu. Dokuments aicina dalībvalstu un ES politikas veidotājus nostiprināt arhitektūras lomu kultūras mantojumā un ilgtspējīgā attīstībā, kas ietver aprites ekonomiku, sociālo un teritoriālo kohēziju, bioloģisko daudzveidību, klimata mērķu sasniegšanu, kā arī visu Eiropas iedzīvotāju turību un labklājību. Padome norāda, ka Eiropas arhitektūras mantojuma dažādība var kalpot par kvalitātes latiņu un iedvesmu, kas veicina jaunradi, kā arī vides pārveidošanu un reģenerāciju. Būtiska ir arī esošās apbūves saglabāšana, atjaunošana un pielāgošana, kā arī ēku energoefektivitātes paaugstināšana, sekojot skaistuma, ilgtspējas un iekļaujošas vides principiem.

 

Dokuments aicina dalībvalstis izstrādāt holistisku, iekļaujošu, starpdisciplināru ilgtermiņa vīziju par arhitektūru, kas visās apbūves un ainavas attīstības stadijās — no plānošanas un finansējuma piesaistes līdz dizainam un uzturēšanai — orientējas uz augstu kvalitāti sekojošos aspektos: pārvaldība, funkcionalitāte, vide, ekonomika, daudzveidība, konteksts, vietas apziņa un skaistums. Padome norāda, ka šie kritēriji būtu izvērtējami un iekļaujami arī Eiropas Savienības finansējuma programmās.

 

Atzinumā uzsvērta vajadzība pielāgot dalībvalstu esošo regulējumu, kā arī publisko iepirkumu noteikumus un procesu sabiedriskās arhitektūras, ainavu arhitektūras un telpiskās plānošanas jomās tā, lai veicinātu kvalitātē, nevis tikai izmaksās balstītu pieeju. Tāpat svarīgi izglītot lēmumu pieņēmējus valsts un privātajā sektorā un vairot viņu kompetenci. Dokumentā uzsvērta arhitektu nozīmīgā loma visos kvalitatīvas dzīves telpas veidošanas posmos. Dalībvalstis aicinātas visos pārvaldības līmeņos veidot un atbalstīt arhitektūras un citu profesionāļu ekspertu grupas, tādas kā pilsētu arhitektu biroji, kas ļauj pieņemt profesionālā kompetencē balstītus lēmumums. Padome norāda, ka ES vajadzētu atbalstīt nozares profesionāļu tālākizglītību un iesaisti izglītības un izpētēs procesos.

 

Dokumentā secināts, ka kvalitatīvas arhitektūras un apbūvētās vides daudzdimensionālais raksturs prasa starpnozaru sadarbību, līdzdalību, kopradīšanu un starpdisciplināru pieeju, jo īpaši domājot par ilgtspējas integrēšanu attīstības politikā. Atzinums aicina iekļaut visas ieinteresētās puses vides veidošanas procesā — gan iecerē un plānošanā, gan dizainā un būvniecībā. Tāpat dokumentā uzsvērta vajadzība veidot sabiedrības izpratni par augstvērtīgu arhitektūru un Jauno Eiropas «Bauhaus», piedāvājot formālas un neformālas izglītības iespējas jau no agra vecuma.

 

Ar pilnu dokumenta saturu iespējams iepazīties šeit.