Ilustrācija — FOLD

Šodien Ministru kabinets lēmis paplašināt dīkstāves reglamentu, paredzot, ka dīkstāves pabalstu varēs saņemt arī krīzes skartas pašnodarbinātās personas, autoratlīdzību saņēmēji un mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošie, kuru saimniecisko darbību ir skārusi krīze.

Atbalsts Fold 31. marts, 2020

Par krīzes skartām pašnodarbinātām personām ir uzskatāmas fiziskas personas, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēji, ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbinātas personas vai autoratlīdzības saņēmēji, vai ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, un kuras dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no saimnieciskās darbības.

 

Dīkstāves periods ir terminēts periods uz laiku līdz diviem mēnešiem no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Pabalstu neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

Dīkstāves pabalstu nosaka pēc VID rīcībā esošās informācijas:

  • pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu režīmā — 75% apmērā no VSAOI objekta apmēra, no kura pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.
  • mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem — 50% apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem diviem noslēgtajiem ceturkšņiem, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

 

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātai personai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) līdz 2020. gada 25. aprīlim jāiesniedz dīkstāves pabalsta iesniegums par periodu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam. Iesniegumā jānorāda:

  • vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
  • dīkstāves periods;
  • pamatojums par dīkstāves iestāšanos krīzes radīto apstākļu dēļ;
  • apliecinājums, ka norādītajā periodā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības;
  • apliecinājums, ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā.

 

Dīkstāves pabalsta apmērs tiks noteikts pēc VID rīcībā esošās informācijas — pašnodarbinātās personas VID deklarētajiem datiem. Pieprasīto dīkstāves pabalstu VID sniegs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot to uz personas bankas kontu.

 

VID dīkstāves pabalstu pašnodarbinātās personas atsevišķos gadījumos nevarēs saņemt, piemēram, ja vidējie VSAOI maksājumi mēnesī 2019. gada otrajā pusgadā ir bijuši mazāk nekā 20 eiro, ja pašnodarbinātā persona vienlaikus ir arī darba ņēmējs, un tā pamata darbā ir saņēmusi vairāk kā minimālo algu vai ir darba ņēmējs uzņēmumā, kas neatrodas dīkstāvē, ja pašnodarbinātajai personai ir būtiski nodokļu parādi vai maksātnespējas process, u.c. gadījumos. Tāpat šie noteikumi neattiecas uz personām, kas uzņēmējdarbību veic kā patentmaksas maksātāji. Dīkstāves pabalstu saņēmušo pašnodarbināto personu saraksts tiks publicēts VID tīmekļvietnē.

 

Plašāku informāciju par jauno regulējumu būs iespējams gūt Valsts kancelejas rīkotā preses konferencē rīt, 1. aprīlī plkst. 9.00 tiešraidē LTV1 un lsm.lv.