Attēls — VKKF

Līdz 28. augustam, paralēli 3. kultūras projektu konkursam, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) pieņem pieteikumus vairākās mērķprogrammās, kas paredzētas arī radošo industriju pārstāvjiem. Šīs mērķprogrammas tiek finansētas no Kultūras ministrijas līdzekļiem, kas paredzēti Covid–19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai uz kultūras nozari.

Ziņas Fold 7. augusts, 2020

Īpaši piemērotas radošo industriju profesionāļiem ir trīs mērķprogrammas: «Kultūras piedāvājums digitālajā vidē» (finansējums — EUR 200 000), «Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs» (finansējums — EUR 1 815 000) un «Kultūras nozares dokumentēšana» (finansējums — EUR 100 000).

 

Visas mērķprogrammas vieno nosacījums, ka atbalstītie projekti būs jāīsteno ātri — līdz 2020. gada 31. decembrim. Projektu pagarinājumi šoreiz netiks apstiprināti, un atskaites par finansējuma izlietošanu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. janvārim.

 

Konsultācijas ar nozaru kuratoriem par pieteikumu iesniegšanu pieejamas līdz 26. augustam.

 

Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs

Mērķprogrammas «Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs» mērķis ir radīt jaunus darbus kultūras nozarē, tādējādi stimulējot kultūras nozares organizāciju radošās darbības attīstības iespējas. Vairākās nozarēs mērķprogrammai noteiktas īpašas prioritātes.

Dizaina un arhitektūras nozares prioritātes:

 • arhitektūras un dizaina laikmetīgā mantojuma apzināšana, apkopošana un arhivēšana — ar to saprotot līdz šim maz pētītos 20. un 21. gadsimta projektus, procesus, personības;
 • dažādu jomu pakalpojumu dizaina risinājumu izstrāde — šeit domātas arī nozares, kas nav tieši saistītas ar kultūru, bet kurās tiek izmantots pakalpojumu dizains;
 • meistarklases, kas tiek organizētas sadarbībā ar nozares profesionālajām izglītības iestādēm, prioritāri atbalstot vietējos speciālistus;
 • inovatīvu un konceptuālu projektu (metu, skiču, koncepciju) izstrāde.

Vizuālās mākslas nozares prioritātes:

 • stimulēt mākslinieku, kuratoru un mākslas zinātnieku radošo darbību, iesaistot tos institucionālos projektos (kuratoru un mākslinieku ieplānoto izstāžu koncepciju un/vai darbu izstrāde; mākslas zinātnieku ieplānoto publikāciju sagatavošana);
 • kvalitatīvi uzlabot vizuālās mākslas procesu pētniecību un analīzi (mākslas parādību un periodu izvērtējumu);
 • izglītības programmu, lekciju, radošo darbnīcu (gan klātienes, gan attālinātu) satura izstrāde un/vai norise.

Mūzikas un dejas nozares prioritātes:

 • jaundarbu pasūtināšana, t. sk. profesionālas ievirzes mūzikas izglītības iestāžu, mūzikas vidusskolu un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mācību procesa vajadzībām;
 • jaundarbu pirmatskaņojumi;
 • operas un baleta izrāžu sagatavošana;
 • meistarklašu norise profesionālas ievirzes mūzikas un dejas izglītības iestādēs un  mūzikas vidusskolās;
 • atbalsts jau iesāktu mūzikas ierakstu pabeigšanai un publiskošanai.

Kultūras mantojuma nozares prioritātes:

 • uz rezultātu un plašu pieejamību orientēta dažādu kultūras mantojuma aspektu izpēte, tās rezultātu publicitātes nodrošināšana;
 • kultūras mantojuma problemātikā balstītu virtuālu ekspozīciju un izstāžu veidošana, faktoloģisku, uz nākotnes pētījumiem orientētu datu bāzu izstrāde;
 • izglītojošu programmu veidošana, veicinot kultūras mantojuma nozīmes izpratni un popularizēšanu plašā sabiedrībā un specifisku, ar restaurāciju saistītu prasmju apgūšanu un saglabāšanu;
 • kultūras mantojuma organizāciju un institūciju mājaslapu uzlabojumi kvalitatīva digitālā satura pieejamības veicināšanai.

Filmu mākslas nozares prioritātes:

 • pilnmetrāžas filmu (animācijas, dokumentālo un spēlfilmu) attīstīšanas posma pabeigšana;
 • īsmetrāžas animācijas filmu un pilnmetrāžas dokumentālo filmu veidošanas posma (attīstīšanas, ražošanas vai pēcapstrādes) pabeigšana;
 • īsmetrāžas spēlfilmu un īsmetrāžas dokumentālo filmu ražošanas un pēcapstrādes posmu pabeigšana;
 • kino vēstures, teorijas un procesu pētniecība;
 • filmu restaurācijas projekti.

Teātra mākslas nozares prioritātes:

 • jaunu projektu tapšana, kā arī jau uzsāktu projektu pabeigšana, kas veicina daudzveidīgu satura un formas attīstību skatuves mākslas vidē;
 • izrādes sagatavošanas posma izstrāde (projekta rezultātā pabeigts dramaturģiskais materiāls, izstrādātas kostīmu skices, scenogrāfijas makets un tehniskie risinājumi u.c.), ja pirmizrāde plānota pēc 31.12.2020.
 • konkursā netiek atbalstīta vienreizēju pasākumu (festivāli, viesizrādes u.c.) norise.

 

Mērķprogrammas nolikums pieejams VKKF mājaslapā.

Kultūras piedāvājums digitālajā vidē

Mērķprogrammas «Kutūras piedāvājums digitālajā vidē» mērķis ir atbalstīt kultūras nozares projektus, lai radītu vai attīstītu inovatīvus digitālus kultūras pakalpojumus un padarītu kultūras saturu digitālajā vidē pieejamu sabiedrībai. Mērķprogrammā maksimāli pieprasītais projekta finansējums nevar pārsniegt EUR 30 000, un konkursā finansējums netiek piešķirts digitālu teātra izrāžu veidošanai.

 

Mērķprogrammas nolikums pieejams VKKF mājaslapā.

Kultūras nozares dokumentēšana

Mērķprogrammas «Kultūras nozares dokumentēšana» mērķis ir konkursa kārtībā veikt investīcijas kultūras nozares specializēto mediju darbības atbalstam un kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot to spēju īstenot kvalitatīvu notiekošo kultūras procesu liecību saglabāšanu un refleksiju par tiem.

 

Specializēts kultūras nozaru medijs šī nolikuma izpratnē ir periodiski aktualizēts drukāts vai interneta platformā veidots medijs, kas pastāv jau vismaz trīs gadus, tiek izdots drukas formātā vismaz četras reizes gadā vai aktualizēts interneta vidē vismaz vienu reizi nedēļā, un savā pamatdarbībā specializējies kultūras vai kultūras nozaru pastāvīgai un regulārai padziļinātai atspoguļošanai, analīzei un refleksijai un kuram ir atsevišķa patstāvīga redakcija, unikāls zīmols un mērķauditorija.

 

Mērķprogrammas konkursā finansējumu nevar saņemt organizācijas, kam ir spēkā esošs līdzdarbības līgums ar Kultūras ministriju par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošanas iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos.

 

Mērķprogrammas nolikums pieejams VKKF mājaslapā.