Attēls — Helēna Vernere

Noslēdzot maģistra studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina apakšnozarē, Helēna Vernere radījusi digitālu terminu skaidrojošo vārdnīcu «Termins», kas skolēniem palīdz izprast dažādu jēdzienu teorētisko un praktisko nozīmi ar vizuāliem piemēriem, kā arī ļauj viņiem līdzdarboties, skaidrojot terminus citiem.

Ziņas Paula Gāgane 22. jūlijs, 2022

Digitālās vārdnīcas «Termins» mērķis ir atbalstīt skolēnus mācību procesā, attīstīt erudīciju un palīdzēt nākotnē veidot profesionālu valodu, kas atbilst izvēlētajai karjerai. Vārdnīcā jēdzieni skaidroti vienkāršā un skolēnam saprotamā valodā un ilustrēti ar vizuāliem piemēriem, turklāt skolēni var palīdzēt viens otram, skaidrojot nesaprotamos terminus ar spēles palīdzību. «Šī ir lieliska iespēja katram skolēnam būt klātesošam un nozīmīgam, potenciāli pilnveidojot un bagātinot latviešu valodas terminoloģijas skaidrojumu krājumu, savstarpēji mijiedarbojoties mācību vielas apguvē un gūstot atgriezenisko saiti vienam no otra,» stāsta Helēna.

 

Vārdnīcas saturs veidots, balstoties apgūstamajā mācību vielā, ko paredz jaunais Pamatizglītības standarts, un tas organizēts septiņās sadaļās, kas apskata dažādas jomas — valodu, sociālo un pilsonisko sfēru, kultūras izpratni un pašizpausmi, dabaszinātnes, matemātiku, tehnoloģijas, veselību un fiziskās aktivitātes. Katrs rīka lietotājs var veidot arī savas terminu kopas, savukārt skolotāji var kārtot terminus mapēs, kas atbilst tekošajai vielai.

 

Izpētes procesa gaitā Helēna sadarbībā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēniem rīkoja testēšanas darbnīcu, kuras mērķis bija identificēt trūkumus esošajās meklētājprogrammās, ko skolēni aktīvi izmanto mācību procesā. Par gūtajiem secinājumiem dizainere stāsta: «Bieži vien atrastā informācija ir sarežģīta, neloģiska un skolēniem neuztverama, kā arī būtiska nozīme ir patērētajam laikam, meklējot atbildes uz sev neskaidrajiem jautājumiem. Tas aktualizē nepieciešamību pēc jēgpilna rīka, kas ne tikai sniedz teorētisku skaidrojumu, bet arī palīdz izprast terminus ar vizuāliem piemēriem.»

 

Helēna atklāj, ka ideja par digitālo vārdnīcu «Termins» aizsākās vēl pirms pandēmijas, izstrādājot bakalaura darbu LMA Funkcionālā dizaina apakšnozares Grafikas un iepakojuma dizaina specialitātē (darba vadītājs — Matīss Zvaigzne). Ņemot vērā COVID–19 ieviestās izmaiņas izglītības procesā un vajadzību pēc jauniem digitāliem mācību rīkiem, šo ideju viņa turpināja attīstīt arī maģistra darbā. Dizainere norāda, ka vārdnīca ir tikai izstrādes stadijā, un, lai tā pilvērtīgi veiktu savu izglītojošo funkciju, būtu nepieciešams apjomīgs darbs, komandas piesaiste un finansējums.

 

Helēnas maģistra darba vadītāja ir LMA Dizaina nodaļas vadītāja, dizainere Maija Rozenfelde. Iepazīties ar citiem projektiem iespējams LMA diplomdarbu virtuālajā galerijā.