«De Korenbloem» aprūpes mājokļu projekts Beļģijā, kas 2022. gadā ieguva «Jaunā Eiropas Bauhaus» balvu. Publicitātes foto

Līdz 2023. gada 19. janvārim atvērta pieteikšanās «Jaunā Eiropas Bauhaus» projektu atbalstam «European Urban Initiative» programmā. Šis ir pirmais uzaicinājums ar 50 miljonu eiro budžetu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, kas paredzēts būvniecībai, renovācijai, kultūras mantojuma transformācijai, ēku pielāgošanai jauniem mājokļiem un pilsētvides atjaunošanai saskaņā ar «Jaunā Eiropas Bauhaus» principiem.

Atbalsts Fold 19. oktobris, 2022

«European Urban Initiative» programmas atbalstam var pieteikties pašvaldības iestādes un pašvaldības iestāžu apvienības. Iesniedzamo priekšlikumu būtība nav stingri noteikta, taču tiek aicināts apsvērt četras tēmas: būvniecība un renovācija apritīguma un oglekļneitralitātes stimulēšanai; kultūras mantojuma saglabāšana un transformācija; ēku pielāgošana un pārveide, lai iegūtu cenas ziņā pieejamus mājokļus; pilsētvides atjaunošana.

Būvniecība un renovācija apritīguma un oglekļneitralitātes stimulēšanai

Šī tēma aptver ēku renovācijas vai būvniecības projektus, kas tiek īstenoti, lai sasniegtu oglekļa ziņā neitrālu vai pozitīvu sniegumu un pilnīgu apritīgumu. Papildus ēkas ekspluatācijas radītajām oglekļa dioksīda emisijām jāvērtē emisijas visā aprites ciklā, tādēļ ir jādomā par to, kā mazināt enerģijas patēriņu, saglabājot vai atkārtoti izmantojot vietējos materiālus un resursus, izmantojot zaļās tehnoloģijas, kā arī mazinot un/vai pārveidojot atkritumus. Projektiem jāveicina virzība uz reģeneratīvu arhitektūru, kas sniedz ieguvumus, kuri ar uzviju atsver ieguldīto un mudina lietotājus izveidot ilgtspējīgus paradumus. Šādiem inovatīviem būvniecības un renovācijas procesiem jāveicina arī līdzdalība (piemēram, stimulējot pasākumus, kuru pamatā ir pašu iedzīvotāju ierosmes), kā arī iekļaušana (piemēram, jaunas prasmes, darbvietas un/vai funkcijas nelabvēlīgā situācijā esošām darbinieku grupām), nodrošinot vispārēju pieejamību (arī cenas ziņā) un pievēršot īpašu uzmanību mazāk pārstāvētām darba ņēmēju grupām un ilgtermiņa mērķim piedāvāt jaunu, atkārtojamu solidaritātes un sadarbības modeli. Visbeidzot, jaunajām vai renovētajām ēkām jānodrošina ne vien funkcionalitāte, bet arī reāla pieredzes kvalitāte un jārada to lietotājiem un plašākai sabiedrībai piederības un atbildības sajūta (piemēram, ņemot vērā ēkas lietotāju sensoro uztveri — redzi, tausti, dzirdi —, un veidojot dialogu ar esošo kultūras, sociālo un dabas kontekstu).

Kultūras mantojuma saglabāšana un transformācija

Šī tēma aptver projektus, kuru mērķis ir saglabāt kultūras mantojumu un nodrošināt tam vienlīdzīgu piekļuvi vai pārveidot kultūras mantojuma objektus ar izteiktu sociālo mērķi (piemēram, līdzdarbojoties iedzīvotājiem, jo īpaši no marginalizētām grupām, vai to labā) un mazu oglekļa pēdu (t. i., īstenojot reģeneratīvu pieeju kultūras mantojuma ēku un/vai saistīto kultūras pakalpojumu saglabāšanai un/vai pārveidei). Šī tēma aptver arī tautas zināšanu un zinātības mobilizēšanu un apvienošanu ar jaunajām tehnoloģijām, lai radītu mūsdienīgus risinājumus un produktus, kam ir saikne ar vietējo mantojumu. Šādas uzmanības pievēršana kultūras mantojumam var sniegt iespējas atjaunot dialogu ar vēsturi, veidot jaunas attiecības starp vietām un cilvēkiem un kopīgiem spēkiem radīt jaunu nākotnes dzīvesveidu, kas aizstās esošo.

Ēku pielāgošana un pārveide, lai iegūtu cenas ziņā pieejamus mājokļus

Šī tēma aptver projektus, kas paredz pielāgot un pārveidot par mājokļiem ēkas, kas ir izņemtas no ekspluatācijas un/vai stāv tukšas, šim nolūkam izmantojot inovatīvas, radošas un/vai mākslinieciskas metodes vai materiālus, kā arī ilgtspējīgus būvniecības procesus. Šādi projekti risinātu enerģētiskās nabadzības problēmu, uzlabotu mājokļu pieejamību cenas ziņā un radītu apstākļus, kas lēmumu pieņemšanās iesaistītu topošos iemītniekus visos ēku dzīves cikla posmos. Kopīgi izstrādāti pielāgojumu projekti nelabvēlīgu apkaimju vai pilsētas centru atdzīvināšanai var palīdzēt novērst iedzīvotāju skaita samazināšanos un/vai segregāciju, stiprināt piederības un atbildības sajūtu, kā arī veicināt noturību pret klimata pārmaiņām (samazinot svārstsatiksmi un transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas) un ilgtspējīgāku zemes izmantošanu (novēršot pilsētu izplešanos). Projekti var ietvert arī inovatīvus mājokļu projektus kā pagaidu ārkārtas risinājumus, kam piemīt augsti estētiski un ilgtspējas standarti.

Pilsētvides atjaunošana

Šī tēma aptver pilsētvides atjaunošanas projektus, kas apvieno skaistumu, ilgtspēju un iekļaušanu. Projekti var būt vērsti uz pamestu vai problemātisku (piemēram, nedrošu) pilsētvides teritoriju atjaunošanu, degradētu teritoriju pārorientēšanu, toskait dabas apstākļu atjaunošanu pilsētās un zaļās infrastruktūras attīstību, vai arī uz drošu, atvērtu un iekļaujošu zaļo un/vai publisku teritoriju vispārējas pieejamības nodrošināšanu/uzlabošanu. Lai pilsētu padarītu apdzīvojamāku, šādos atjaunošanas projektos koprades ceļā jācenšas iesaistīt iedzīvotājus un jo īpaši mazāk pārstāvētas grupas vai kopienas.

 

«Jaunā Eiropas Bauhaus» principiem atbilst projekti, kas ir:

  • Skaisti — estētiski pievilcīgi, mākslas un kultūras iedvesmoti, atbilst sabiedrības vajadzībām, taču uzlabo ne vien funkcionalitāti, bet arī pieredzes kvalitāti;
  • Ilgtspējīgi — ir harmonijā ar dabu, vidi un planētu;
  • Iekļaujoši — veicina dažādu kultūru, nozaru, dzimumu un vecumu savstarpējo dialogu.

 

Plašāka informācija par pieejamo atbalstu un konkursa nolikums — «European Urban Initiative» mājaslapā.

 

Interesenti aicināti piedalīties informatīvos semināros Vīnē, Sofijā un Viļņā, kā arī jautājumu–atbilžu sesijās. Reģistrācija individuālajām konsultācijām novembrī un decembrī tiks atvērta 2. novembrī. «European Urban Initiative» mājaslapā pieejams arī projekta idejas pašnovērtējuma rīks.