Attēls — FOLD

Ministru kabinets 28. februāra sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) izstrādāto valsts pētījumu programmu «Latvijas kultūra — resurss valsts attīstībai» 2023.–2026. gadam. Tās mērķis ir attīstīt zināšanu bāzi par Latvijas kultūras aktuālajiem un vēsturiskajiem procesiem, kultūras un radošajām nozarēm, kā arī to pienesumu valsts ilgtspējīgai attīstībai. Programmas kopējais finansējums četriem gadiem ir 1 433 800 eiro, un tās īstenotājs tiks noskaidrots konkursa kārtībā.

Ziņas Fold 2. marts, 2023

Programmā paredzēti trīs pētījumu virzieni. Pirmais no tiem—– Latvijas kultūras un radošo nozaru aktuālās attīstības tendences, tajā skaitā kultūras piedāvājuma pieejamība Latvijas iedzīvotājiem, publiskā un privātā sektora loma un mijiedarbība kultūras piedāvājuma veidošanā, nodarbinātības un ieņēmumu gūšanas modeļi kultūras un radošajās nozarēs, kā arī visu līmeņu izglītības piedāvājuma atbilstība darba tirgus pieprasījumam un tā attīstībai. Plānots pētīt arī digitālo tehnoloģiju ietekmi uz kultūras patēriņa paradumiem, kultūras satura radīšanas un izplatīšanas procesiem un ieņēmumu gūšanu no radošās darbības.

 

Programmas otrais uzdevums ir attīstīt zināšanu bāzi par Latvijas kultūras un radošajām nozarēm nozīmīgiem vēsturiskajiem procesiem, toskait padomju okupācijas gadu norisēm kultūras jomā ar paliekošu ietekmi uz mūsdienu kultūru. Savukārt programmas trešais uzdevums paredz attīstīt kultūras un radošo nozaru sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma pieejas. Īpaši tas attieksies uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti — labbūtību, veselību, izglītību un sociālo iekļaušanos, vidi un klimatu, un inovācijām.

 

Programmas īstenošanā iesaistīsies zinātniskais un akadēmiskais personāls, studējošie, doktora grāda pretendenti, jaunie zinātnieki un diasporas zinātnieki. Tā sniegs iespēju veidot konkurētspējīgas zinātnieku grupas un to sadarbību ar kultūras un radošajām nozarēm, attīstīt fundamentālās un lietišķās pētniecības metodes, stiprināt izglītības procesus, iekļaujot pētniecību mākslu un kultūras augstākās izglītības studiju procesā, īpaši doktorantūrā. Programma veicinās sadarbības attīstību pētniecībā, iesaistoties starptautiskajos sadarbības tīklos un konsorcijos.

 

Plānots, ka programmas ietvaros tiks attīstīts cilvēkkapitāls humanitārajās, mākslu un sociālajās zinātnēs. Iegūtie zinātniskie pētījumu rezultāti sniegs atbalstu kultūrpolitikas īstenošanā, veicinot sabiedrības izpratni par kultūras un radošo nozaru aktuālajiem procesiem, vēsturi un pētniecības lomu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā. Sasniedzamie rezultāti ir saistīti ar datu kopu sagatavošanu kultūrpolitikas plānošanai un īstenošanai, studiju programmu attīstītību, sagatavotiem pieteikumiem starptautiskiem pētniecības projektiem, kā arī publicētiem oriģināliem zinātniskiem rakstiem «Web of Science» vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

 

Programma ir izveidota sadarbībā ar Nacionālo kultūras padomi, kas ir programmas stratēģiskās vadības padome.

 

KM jau informēja, ka pērn septembrī noslēdzās programmas iepriekšējā periodā īstenotais projekts «Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai» (CARD), kas guva augstu vērtējumu starptautisko ekspertu vidū. Projektu īstenoja Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki. Pērn decembra sākumā tika saņemts starptautisko ekspertu novērtējums, kurā uzsvērta projekta CARD zinātniskā izcilība, ietekme un īstenošanas procesa kvalitāte, uzsverot, ka projekts sasniedz starpdisciplināra mega–pētījuma mērogu, apskatot dažādus Latvijas mākslas un kultūras aspektus.