Foto – no Vikipēdijas

Smiltenes novada pašvaldība atkārtoti rīko Smiltenes vecā ugunsdzēsēju depo ēkas Baznīcas laukumā 12 ilgtermiņa nomas tiesību konkursu un aicina interesentus iesniegt priekšlikumus ēkas iespējamai funkcijai. Tā var būt vieta publiskiem pasākumiem, sabiedriskajai ēdināšanai vai telpas uzņēmējdarbībai, kā arī pildīt citas funkcijas, kas veicina ēkas publisku pieejamību. Pieteikšanās termiņš — 18. augusts.

Ziņas Fold 2. augusts, 2023

Konkursa mērķis ir nodrošināt vēsturiskā depo iznomāšanu, noskaidrojot labākās idejas ēkas attīstībai un apsaimniekošanas modelim, kas atbilstu Smiltenes novada pašvaldības iecerei izveidot publiski pieprasītu pakalpojumu novada iedzīvotājiem, vietējiem un ārzemju tūristiem, uzlabojot dzīves kvalitāti pilsētā. Konkursa pretendenti tiek aicināti piedāvāt savu vīziju par depo izmantošanu — ēkā iespējams paredzēt vienu vai vairākas funkcijas, taču būtiski, ka vismaz viena no tām ir publiska.

 

Nomājamo nekustamo īpašumu Baznīcas laukumā 12 Smiltenē veido divas ēkas: depo ēka ar kopējo platību 143 kvadrātmetri un palīgēka, kuras platība ir 58,6 kvadrātmetri. Iesniedzot ieceri konkursā, pretendentam obligāti jāpiedāvā ideja depo ēkas izmantošanai, palīgēkas iznomāšana nav obligāta, bet ir iespējama, ja tā ir nepieciešama depo funkciju paplašināšanai. Lai papildinātu iznomātās ēkas funkcionalitāti, piemēram, vasaras terases izveidi, nākotnē iespējama arī papildu zemes gabala daļas noma pie ēkas fasādes uz Baznīcas laukuma pusi.

 

Ēkas nomniekam būs jāsaglabā ēkas vēsturiskais veidols, nav pieļaujamas izmaiņas depo fasādē. Pretendentam, kurš tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, būs jāveic iznomāto telpu godprātīga apsaimniekošana atbilstoši konkursā iesniegtajam piedāvājumam. Pašvaldība, izvērtējot lietderības apsvērumus un citus apstākļus, uzņemas atlīdzināt nomnieka veiktos nepieciešamos un derīgos ieguldījumus ēkā, samazinot nomas maksu.

 

Konkursa dalībnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (uzņēmējs, biedrība, utt.). Ideju iesniedzējs pamato sava priekšlikuma realizācijas izmaksas, pieejamos finansējuma avotus, idejas realizācijas laiku, sadalot to pa kārtām. Par objekta apskati klātienē konkursa dalībniekiem var vienoties ar Smiltenes pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļas saimniecības pārzini Gati Bormani, tālr. 26396436.

 

Pieteikumus konkursam iespējams iesniegt līdz 18. augusta plkst. 12.00 klātienē klientu apkalpošanas centrā Smiltenē, Dārza ielā 3 vai sūtot uz e–pastu pasts@smiltenesnovads.lv ar norādi «Pieteikums ideju konkursam «Depo ēka»». Konkursa nolikums — Smiltenes pašvaldības mājaslapā.