Ilustrācija — Martins Beilijs (Martin Baillie), no «The Creative HubKit» bukleta.

Pēc Britu padomes pasūtījuma, ar Apvienotās Karalistes bezpeļņas organizācijas «Creative England» atbalstu, radīta publiski pieejama bezmaksas rokasgrāmata «The Creative HubKit» angļu valodā. Tā būs saistoša tiem, kuri nesen dibinājuši vai vēl tikai plāno veidot radošo industriju centru. Līdzās teorijai, rokasgrāmatā iespējams iepazīties ar Lielbritānijas un Eiropas labās prakses piemēriem.

Teorija Veronika Viļuma 16. novembris, 2015

Kā skaidro «The Creative HubKit» iniciatori, rokasgrāmata radīta, lai atbalstītu jaunos radošo industriju centrus, palīdzot tiem labāk izprast pašiem savu savu biznesa modeli, attiecības ar tā biedriem, kā arī veicinātu lokāla un starptautiska mēroga sadarbību veidošanu. Tajā praktiskus padomus, noderīgus pieredzes stāstus un pārbaudītas pieejas no Lielbritānijas un citām Eiropas valstīm apkopojušas Skotijas organizāciju «Creative Edinburgh» un «Creative Dundee» vadītājas.

Radošo industriju centru sabiedrisko un ekonomisko pienesumu sāk apzināties arvien vairāk cilvēku, tomēr tieši citādā lietu kārtība, kas tos tik ļoti atšķir no klasiskajiem 20. gadsimta uzņēmumiem, ir tā, kas daudzos joprojām raisa mulsumu un ir attīstāma. Lai arī pēdējo gadu laikā, pateicoties pārmaiņām tehnoloģijās, ekonomikā un sabiedrībā, radošo industriju centri auguši gan skaita, gan daudzveidības ziņā, to potenciāls vēl neesot pilnīgi realizēts, norāda rokasgrāmatas autori.

Tā kā Britu padomes aktivitātes radošo nozaru kontekstā noris starptautiskā mērogā, tostarp šī gada janvārī rīkojot Eiropas Radošo Centru forumu Lisabonā, ir pamats uzskatīt, ka «The Creative HubKit» paustās atziņas varētu būt noderīgas arī Latvijā.

Definīcija

Lai izvairītos no pārpratumiem, rokasgrāmata sākas ar radošo industriju centra (Creative Hub) definīciju — tā ir fiziska vai virtuāla vieta, kas vienkopus pulcē radošus prātus. Radošo industriju centrs nodrošina vietu un atbalstu kontaktu dibināšanai, biznesa attīstīšanai un kopienas sadarbībai ar radošajām, kultūras un tehnoloģiju nozarēm. To darbības veidi ir dažādi, variējot no mazām studijām līdz klasteriem un tiešsaistes platformām. Rokasgrāmatā veiksmīga radošo industriju centra izveidē īpaši tiek izcelta līderības loma, uzsverot, ka komunikācija, sadarbība un robežu paplašināšana attīstībai nozīmē krietni vairāk par fizisku atrašanās vietu kādā noteiktā ēkā.

Vīzija

Veiksmīgai radošo industriju centra dibināšanā jāsāk ar stabila pamata un struktūras izveidi. Lai iepazīstinātu citus ar skaidriem radošo industriju centra izaicinājumiem un iespējām un saņemtu atbalstu, svarīgi izvirzīt spēcīgu vīziju un noskaidrot, vai centra radīšanai ir pietiekams pieprasījums, kā arī apzināties, kas būtu tā potenciālā unikalitāte. Vīziju vēlams izveidot, iekļaujot gan ilgtermiņa mērķi, gan attīstības redzējumu īsākam laikam posmam, lai, vajadzības gadījumā, ar to varētu iedvesmot arī citus iesaistītos. Jāfokusējas uz vajadzībām un izaicinājumiem, ko par tādiem uzskata radošo industriju centra locekļi. Jau pašā sākumā svarīgi saprast, kāds ir vēlamais rezultāts un, atbilstoši tam, izraudzīties piemērotāko biznesa modeli.

 Tīkla veidošana

Savstarpējā sapratne, uzticēšanās un atbalsts rodas, veidojot noturīgas attiecības. Veiksmīga radošo industriju centra būtiskākā sastāvdaļa ir tā biedri; tieši viņi var sniegt pienesumu tā attīstībai, radīt jaunas idejas un atrast jaunas attīstības iespējas. Svarīga ir sadarbība starp domas līderiem un atbalstītājiem. Patiesa izpratne par biedru vajadzībām un virzību ir prioritāte, jo tieši daudzsološi, spējīgi cilvēki radošo industriju centra sastāvā ceļ tā kopējo līmeni un vairo ietekmi.

Apstākļu radīšana

Ņemot vērā esošos resursus un kapacitāti, svarīgi attīstīt pakalpojumus, ko radošo industriju centrs varēs piedāvāt tā biedriem. Izpratne par iespējamajām aktivitātēm un produktu klāstu ļaus turpmāk vienkāršāk izskaidrot, kāds ir konkrētā radošo industriju centra profils un kādu atbalstu tas var sniegt. Šiem uzstādījumiem jābūt roku rokā ar iepriekš nosprausto vīziju un locekļu vajadzībām. Būtiski izveidot labvēlīgus apstākļus radošo industriju centra iekšējai sadarbībai, izmantot pieejamās prasmes, resursus un talantus. Svarīgi, lai radošo industriju centra vadītājs būtu apveltīts ar plaša spektra prasmēm un organizatora dotībām.

Domāt par ilgtspēju

Par radošo industriju centra ilgtspēju jādomā jau tā izveides sākuma stadijā. Tā dibināšanā, īpaši, ja tiek īstenots jauns centra modelis, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir pēc iespējas ātrāk saprast, kādas būs ar to saistītās izmaksas. Rokasgrāmatā mudināts eksperimentēt ar dažādiem finanšu plāna veidiem, izmantojot internetā pieejamus paraugus un padomus. Tāpat jābūt informētam par citiem nozares spēlētājiem un jāapbruņojas ar kvalitatīviem un kvantitatīviem datiem, kurus prezentēt, apspriežot finanses ar potenciālajiem grantu piešķīrējiem, investoriem un partneriem.

Stipro pušu komunikācija

Jebkura radošo industriju centra mērķis ir izveidot atbalstošu, talantīgu komūnu, kas ļautu centra vārda izskanēt arī ārpus tā sienām. Vienotas vērtības un mērķi būs tie, kas ļaus atrast kopīgu valodu ar apkārtējiem. Jāatceras par pārdomātu, konsekventu un atvērtu komunikāciju dažādos kanālos, nebaidoties eksperimentēt ar jauniem rīkiem un saziņas metodēm, izvēloties piemērotāko konkrētā radošo industriju centra mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātēm. Kad atrasti labākie saziņas veidi, nevajadzētu kautrēties ziņot plašākai auditorijai par to, kāda ir radošo industriju centra ietekme un sabiedriskais, kultūras vai ekonomiskais pienesums, piemēram, pilsētai un sadarbības partneriem.

Pārskatīt un uzlabot

Darbojoties radošo industriju centrā, laiku pa laikam jāapstājas, lai atskatītos uz paveikto un dalītos tajā ar iesaistītajiem cilvēkiem. Skaitļus un faktus vērts papildināt ar patiesiem, interesantiem stāstiem, kuri uzkrāti līdzšinējās darbības laikā. Progresa pārskatīšana un novērtēšana ļaus veiksmīgāk fokusēties uz nākotnes mērķiem un iezīmēt turpmāko virzību. Plānojot attīstību, svarīgi koncentrēties uz to, kādu labumu radošo industriju centrs var sniegt nozarei un ekonomikai kopumā. Teiciens «domāt globāli, rīkoties lokāli» šeit ir īsti vietā, jo rokasgrāmatā aicināts koncentrēties uz labumu, kādu radošo industriju centrs var sniegt ārpus tā sienām.

Pārdomāta paplašināšanās

Ja izveidotais radošo industriju centrs spēj apmierināt visu biedru vajadzības un pieprasījums pēc jaunām telpām vai pakalpojumiem turpina augt, laiks domāt par paplašināšanos. Šajā procesā liela loma būs investīcijām un finansēšanas veidiem, kas apskatīti «The Creative HubKit» rokasgrāmatā. Veicot reorganizāciju, paplašinoties, apvienojoties ar kādu citu organizāciju, tāpat kā jebkurā uzņēmumā izšķirošas ir efektīvas līderības iemaņas, kas noderēs gan mērķu nospraušanā, gan komunikācijā un pēctecības plānošanā.

 

«The Creative HubKit» rokasgrāmata bez maksas pieejama šeit.