Ilustrācija — FOLD

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludinājis Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursu. Tajā tiks atbalstīta Rīgai nozīmīgu kultūras projektu īstenošana vizuālajā, mūzikas, dejas, audiovizuālajā un teātra mākslā, kā arī grāmatniecībā, muzeju darbībā, pilsētas kultūrvides un starpdisciplinārā jomā. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 11. janvārim.

Atbalsts Fold 2. janvāris, 2018

RD IKSD informē, ka 2018. gada konkursā kā būtiskākais noteikts atbalsts inovatīviem un izglītojošiem projektiem visās kultūras un mākslas nozarēs. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas veltīti Latvijas valsts simtgades atzīmēšanai, kas atspoguļo ar valsts dibināšanu un pastāvēšanu saistītus notikumus un godina ar tiem saistītas personības, akcentējot to nozīmību Latvijas un īpaši Rīgas kultūrvēsturiskajā aspektā. Kā prioritārs būs arī atbalsts projektiem, kas sekmē māksliniecisko jaunradi, veicina Rīgas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un pilsētvides infrastruktūras daudzveidīgu izmantošanu.

Piedalīties konkursā var jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība, pašvaldības un valsts iestāde, individuālais komersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska persona. Viens pieteicējs var pieteikt arī vairākus projektus.

Iesniegtie projekti tiks vērtēti, izvērtējot to atbilstību konkursa mērķiem un prioritātēm, kā arī ņemot vērā projekta nozīmīgumu Rīgas pilsētas kultūras dzīvē. Tāpat tiks ņemta vērā projekta kvalitāte un aktualitāte, publicitāte un pieejamība plašai auditorijai, kā arī projekta vadītāja un darba grupas izglītība, pieredze, profesionalitāte, kompetence un sadarbība līdzšinējo projektu īstenošanā, ja tādi ir bijuši.

Projekta aprakstā jābūt skaidri formulētai idejai, mērķiem, uzdevumiem, mērķauditorijai, kā arī pārskatāmi un korekti izklāstītai projekta īstenošanas gaitai un paredzamajam rezultātam.

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu konkursa komisija pieņem ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

Projektu pieteikumi Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursā jāiesniedz līdz 2018. gada 11. janvāra plkst. 17.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, kā arī jānosūta elektroniski uz e–pasta adresi konkurss.projekti@riga.lv. Arī elektroniski projektu pieteikumi vienotā PDF formāta dokumentā jānosūta līdz 11. janvāra plkst. 17.00. Plašāka informācija un konkursa nolikums pieejami šeit.