«Creative Enterprise Toolkit» digitālās publikācijas vāks. Dizains — «Nesta»

Britu padome sadarbībā ar Lielbritānijas inovāciju aģentūru «Nesta» pērn izstrādājusi rokasgrāmatu «Creative Enterprise Toolkit», kas būs noderīga lasāmviela ikvienam radošo industriju pārstāvim, kurš ir nolēmis savas profesionālās iemaņas pārvērst peļņu nesošā uzņēmējdarbībā.

Teorija Jeļena Solovjova 5. janvāris, 2017

Rokasgrāmatas mērķis ir iedvesmot topošo uzņēmēju jauniem izaicinājumiem, ar pārbaudītām metodēm palīdzot no aptuvenas idejas skices nonākt līdz darboties spējīgam biznesa plānam un ieviest to dzīvē. Atšķirībā no vispārīgas biznesa modelēšanas, «Creative Enterprise Toolkit» autori īpašu vērību pievērš tieši radošo industriju specifikai, tēmu atspoguļojot gan eksistējošu uzņēmumu piemēru izpētē, gan lietojot radošo nozaru izglītības iestāžu mācību iestrādnes.

Izdevums sastāv no trijām daļām, tās secīgi papildina viena otru un pakāpeniski paplašina lasītāja redzesloku. Līdzās teorētiskajam materiālam lasītājam tiek piedāvātas tēmām atbilstošas darba lapas, kas ļauj apgūto pielietot praktiski sava uzņēmuma kontekstā. Lai gan izdevums veidots, vispirms domājot par Lielbritānijas uzņēmējiem un daudzviet atsaucoties uz šai valstij specifiskām uzņēmējdarbības formām un tiesiskiem regulējumiem, vairums aprakstīto metožu un atziņu ir universālas un būs noderīgas arī Latvijas un citu valstu uzņēmējiem.

Radošās uzņēmējdarbības sākums

Pirmā rokasgrāmatas daļa aicina topošo uzņēmēju būt kritiskam pret idejām un iemācīties pamatot savas darbības nepieciešamību, nosakot tās mērķus, uzdevumus un vērtības. Īpaša vērība šajā nodaļā ir pievērsta intelektuālā īpašuma aizsardzībai un uzņēmuma nākotnes scenāriju modelēšanai.

Biznesa ideja

Izsverot uzņēmuma dibināšanas iemeslus, topošajam uzņēmējam ir jānonāk līdz prasmju, ambīciju un ekonomiski izdevīgas darbības līdzsvaram. Laba biznesa ideja no vienkārši saistošas ieceres atšķiras ar to, ka tai ir potenciāls nodrošināt uzņēmumam pastāvēšanu un peļņu ilgākā laika periodā. Tādēļ pirms detalizēta darbības plāna izstrādes ir jāizvērtē topošā uzņēmuma pamatdoma. Kas ir tas, ko es vēlos radīt, un kāda ir mana mērķauditorija? Vai mans jaunievedums būs saistošs pietiekami plašai lietotāju grupai un kādas vajadzības tas atrisinās? Būtiska ir arī biznesa idejas atbilstība uzņēmuma dibinātāju interesēm un personīgajām vērtībām. Ja personīgās aizraušanās tiks iedzīvinātas uzņēmumā, tās pozitīvi ietekmēs ikdienu — ļaus saglabāt ilgtermiņa motivāciju, palīdzēs izvēlēties vērtībām atbilstošu attīstības virzienu un būs stabils pamats zīmola izveidei.

Laba biznesa ideja no vienkārši saistošas ieceres atšķiras ar to, ka tai ir potenciāls nodrošināt uzņēmumam pastāvēšanu un peļņu ilgākā laika periodā.

Vīzija un misija

Spēt izskaidrot, ar ko un kādu mērķu vadīts nodarbojas uzņēmums, ir būtiski, gan izstrādājot biznesa plānu, gan komunicējot ar potenciālajiem sadarbības partneriem vai investoriem. Visprecīzāk uzņēmuma mērķus un uzdevumus atklāj vīzija un misija. Uzņēmuma vīzija ir vienā teikumā formulēts redzējums par to, kādas globāli pozitīvas izmaiņas ieviesīs iecerētais projekts un kā tas savā darbībā iedzīvinās nospraustās uzņēmuma vērtības. Misija savukārt, paužot uzņēmuma darbības esenci, dažos teikumos precizē to, kā uzņēmuma vīzija tiks īstenota. Uzskatāms piemērs ir zviedru interjera priekšmetu ražotāja «Ikea» vīzija un misija. Vīzija: «radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem cilvēkiem». Misija: «mūsu biznesa ideja atbalsta šo vīziju, piedāvājot plašu izlasi ar funkcionālām un labi projektētām lietām, kuru cenas ir tik zemas, ka tās var atļauties tik daudz cilvēku, cik tas vien ir iespējams.»

Argumentētā modelēšana

Ja vīzijas formulēšanai nav nepieciešama īpaša piepūle, tad tās pamatošana gan var izvērsties laikietilpīgā procesā. Šo izpētes daļu atvieglos «argumentētās modelēšanas» (evidence modeling) metode. Tā balstās uz ekonomikas teorētiķa Maršala Makluena (Marshall McLuhan) darbu «Tetrad of Media Effect» un lietošanā ir samērā vienkārša. Ieinteresētajai personai ir jāatbild uz četriem jautājumiem: kāda ir biznesa idejas inovatīvā pievienotā vērtība, ko tā aizstāj vai padara mazāk saistošu jau esošajā tirgus piedāvājumā, kādas tendences tā ievieš un vai tās īstenošanai var būt negatīvas sekas. Atbildes palīdzēs novērtēt biznesa idejas ilgtspējību, izpētīt iespējamos nākotnes attīstību un ļaus vieglāk atpazīt brīdi, kad būs iespējams darbību klasificēt kā veiksmīgu.

SWOT analīze

Tikpat būtiska kā nākotnes modelēšana ir arī izpratne par esošajām uzņēmuma pozīcijām nozares tirgū, un to visprecīzāk attēlo SWOT analīzes rezultāti. SWOT pēta uzņēmuma stiprās puses, vājos aspektus, iespējas un draudus. Spēcīgās un vājās puses tiek formulētas kā uzņēmuma iekšējie faktori, savukārt iespējas un draudus ir jāanalizē, ņemot vērā ārējos apstākļus — konkurentu darbību, ekonomisko situāciju un citus no uzņēmuma neatkarīgus aspektus.

Kā likt idejai strādāt?

Rokasgrāmatas otrā daļa aicina pievērsties attiecību veidošanai ar potenciālajiem klientiem, izstrādāt detalizētu uzņēmuma darbības plānu un iepazīties ar finansējuma piesaistes iespējām.

Precīzākai darbības izprašanai projekta gaitu ir vēlams vizualizēt.

Lietotāji

«Viss, kas ir nepieciešams biznesa uzsākšanai, ir pircējs. Ja nav pircēja, neeksistē arī bizness. Tad tas ir hobijs,» ir teicis skotu produktu dizaineris Dīns Brauns (Dean Brown). Katra uzņēmuma darbība sākas ar lietotāja izpēti. Jo vairāk atšķirīgas lietotāju kopas tiks analizētas, jo labāk. Personu grupēšana var norisināties pēc dažādiem uzņēmumu interesējošiem parametriem: dzimuma, vecuma, finansiālās situācijas un citām kopīgām pazīmēm. Katrai grupai būs savas vajadzības un savi paradumi, atšķirsies arī komunikācijas kanāli, ar kuru starpniecību noteikto auditorijā būs sasniedzama.

Konkurenti

Pēc potenciālā lietotāja izpētes ir jānoskaidro konkurentu uzņēmumi un jāprecizē, kāda ir to darbības stratēģija, cenu politika un komunikācija ar klientiem, jāanalizē viņu veiksmes stāsti un kļūdas. Arī kopējās tirgus situācijas aptveršana ir būtiska. Noslēdzot šo izpētes daļu, uzņēmējam ir jāspēj sniegt atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, kādi tika uzdoti pirmajā grāmatas daļā, taču šoreiz atbildēm ir jābūt detalizētām. Cik plašs ir potenciālais produkta tirgus? Kāds ir cilvēku daudzums, kurus var ieinteresēt biznesa ideja? Kā šīs personas tiks sasniegtas? Cik daudzas no tām veiks pirkumu un vai tas būs pietiekami, lai nodrošinātu uzņēmuma pastāvēšanu?

Solījumi

Lai izprastu to, kā darbosies topošais bizness, ir būtiski apzināties, kādus solījumus uzņēmumam nākotnē būs jādod — tie ir būtiski stabilu un pozitīvu attiecību izveidē. Uzņēmējs sola klientam nodrošināt viņa gaidām atbilstošu pieredzi, kas preces vai pakalpojuma izskatā klientu ir ieinteresējusi ar savām unikālajām kvalitātēm. Ir būtiski attaisnot cerības un definēt uzdevumus solījumu izpildei, saprotot, ko uzņēmums var paveikt pats un kur ir nepieciešama palīdzība no malas. Solījumu un gaidu sīkāka izpēte var norisināties ar projektu un attiecību modelēšanas palīdzību.

Projekta un attiecību modelēšana

Projekta modelēšana paredz detalizētu darbības procesu atspoguļošanu. Lai cik atšķirīgi būtu radošās uzņēmējdarbības virzieni, tos veido līdzīgi darbības posmi: klientu piesaiste, projekta izstrāde un produkta piegāde vai pakalpojuma sniegšana. Precīzākai darbības izprašanai projekta gaitu ir vēlams vizualizēt. Katrs autors to var darīt pēc saviem ieskatiem — var lietot plūsmu diagrammas metodi vai veidot personalizētas shēmas un pierakstus. Pēc procesu diagrammas izveides, datus nepieciešams papildināt ar sadarbības jeb attiecību precizējumiem. Attiecību modelēšana sākas ar četru lomu sadali: ir jāapzinās, kurš uzņēmumā būs ideju ģenerators un kurš ideju realizētājs, kur un ar kādu personu starpniecību norisināsies produkta izplatīšana un kāds būs klients. Ja procesu diagramma efektīvi detektē iespējamās darbības kļūdas, tad sadarbības modelēšanas ļauj izprast nepieciešamību noteiktās pozīcijās algot darbiniekus, veidot attiecības ar sadarbības partneriem un preču izplatītājiem vai meklēt papildus finansējuma iespējas.

Finansējums uzņēmējdarbībai

Rēķinoties ar to, ka ne visiem jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja pašiem nodrošināt biznesa idejas sākotnējo realizāciju, rokasgrāmata īsi aicina iepazīties ar vairākiem alternatīvā finansējuma risinājumiem: grantiem un aizdevumiem, biznesa eņģeļu investīcijām, riska kapitāla finansējumu un pūļa finansējumu.

Mijiedarbība ar klientu un biznesa attīstīšana

Rokasgrāmatas trešā, noslēdzošā daļa iepazīstina ar mārketinga pamatiem un sniedz ieskatu finanšu procesu vadībā. Nodaļa sākas ar definīciju — mārketings ir vadības process, kura mērķis ir izzināt, prognozēt un apmierināt patērētāja vajadzības, lai gūtu no tā peļņu. Izpratnes veidošanai tiek piedāvāta mārketinga «mix» metode, kas pēta septiņas uzņēmuma mārketinga pozīcijas. Angļu valodā šīs pozīcijas dēvē par 7P:  «product, place, price, promotion, people, process, physical environment» (produkts, vieta, cena, produkta virzīšana, cilvēki, process, fiziskā vide).

Produkts

Šī pozīcija paredz atgriezties pie pieprasījuma izpētes, atkārtoti sniedzot atbildes uz jautājumiem — vai tas, kas tiek ražots, atbilst potenciālā lietotāja vajadzībām? Vai pārdošanas apjomi ir pietiekami? Vai produkts izceļas konkurentu ražojumu vidū un kādi ir tā unikālie pārdošanas aspekti?

Vieta

Atrašanās vieta apzīmē produkta vai servisa pārdošanas punktu. Neatkarīgi no tā, vai iegādes process norisinās interneta vidē vai veikalā, rīku un efektivitātes analīze ir vienlīdz būtiska.

Cena

Cena ir vienīgā mārketinga «mix» pozīcija, kas no uzskaitītajām septiņām uzņēmumam nes ienākumus, nevis liek ieplānot izdevumus. Ir būtiski apzināties atšķirību starp cenu, peļņu un izdevumiem un to, kā šīs pozīcijas ir saistītas. Lai gūtu peļņu, produkta cenai ir jāspēj nosegt ražošanas un pārdošanas izmaksas, neaizmirstot par tās samērojamību ar pircēju iespējām atvēlēt noteiktu līdzekļu apjomu.

Produkta virzīšana

Lai noteiktu efektīvāko produkta vai servisa virzīšanas veidu un precīzi noformulētu ziņu, kas sasniegs potenciālo klientu, ir jāatgriežas pie pircēju auditorijas izpētes. Auditorija jāsadala dažādos segmentos jeb pircēju grupās, kuras vieno noteikti parametri. Katram no segmentiem ir jāizvēlas atbilstoši mārketinga rīki, paturot prātā pieejamo budžetu un iespējas izmērīt kampaņas efektivitāti.

Cilvēki

Uzņēmējam jāapzinās, ka tā vērtīgākais aktīvs ir darbinieku kolektīvs. Būtiska ir arī tiešā saskarsme ar klientiem, un īpaša vērība ir jāpievērš klienta atbalsta funkcijas un pēcpārdošanas servisa nodrošināšanai.

Process

Šoreiz uzņēmuma aktivitātes ir jāanalizē no klienta skatu punkta. Katrs solis no informācijas sniegšanas līdz piegādes procesam vieod patērētāja priekšstatu par uzņēmumu un var darboties gan kā veiksmīgs mārketinga rīks, gan tieši otrādi — mazināt vēlmi sadarboties.

Fiziskā vide

Arī uzņēmuma atrašanās vietai ir būtiska loma kopējā veidola radīšanā, jo tā ietekmē gan uzņēmuma darbinieku attieksmi, gan veido priekšstatu tiem, kas uzņēmuma darbībā iesaistās no malas.

Kad mārketinga «mix» pozīcijas ir izpētītas, iegūtā informācija ir jāpārvērš mārketinga plānā. Tā ir precīza ilgtermiņa instrukcija, kuras ietvaros tiek nosprausti mārketinga mērķi un uzdevumi un ilustrēts tas, kā šīs aktivitātes palīdzēs realizēt kopējās biznesa ieceres.

Finanšu vadība

Lai pilnībā izprastu un spētu kontrolēt uzņēmumā notiekošos procesus, uzņēmējam ir jāapzinās savu lēmumu ietekme uz kompānijas finanšu rādītājiem un jāspēj novērtēt uzņēmuma darbības efektivitāte. Ir jādefinē vēlamais gada apgrozījums, jānoskaidro, kāda ir konkurentu cenu politika un jānosaka uzņēmuma samaksa par preci vai pakalpojumu. Jāsaprot, cik daudz darba pats uzņēmējs ir gatavs ieguldīt un vai nepieciešamības gadījumā būs iespējams piesaistīt sadarbības partnerus un algot darbiniekus.

Finanšu plānošanas pamatus veido nošķīrums starp divu veidu izmaksām: tiešās izmaksas ietver tos līdzekļus, kas tiek atvēlēti produkta ražošanai vai pakalpojuma izstrādei un pārdošanai, bet netiešās izmaksas ir izdevumi, kas rodas arī tajā gadījumā, ja uzņēmums neko neražo: darbinieku algas, telpu īre, komunikāciju pakalpojumi un citas izmaksas. Uzņēmuma darbībai ir nepieciešama arī iekārtu un darbarīku iegāde, un to vērtība pēc vienreizējas iegādes tiek pieskaitīta uzņēmuma aktīvu sarakstam.

Uzņēmuma ienākumu un izdevumu apjomu atspoguļo naudas plūsma. Lai spētu paredzēt un rēķināties ar pieejamo līdzekļu apjomu, tā ir jāprognozē vismaz 12 mēnešus uz priekšu. Visērtāk to ir izdarīt, atgriežoties pie uzņēmumā notiekošo procesu izpētes, kas atspoguļo produkta vai pakalpojuma ražošanas un pārdošanas stadijas.

 

Rokasgrāmata uzņēmējiem «Creative Enterprise Toolkit» PDF formātā bez maksas pieejama Britu padomes mājaslapā.